Във връзка с осъществяване на дейността си, в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България Wendl Academy Jobs & Trainings , Ви информира за извършваните от дружеството дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните.

I. Данни за администратора и за контакти с него

Wendl Academy Jobs & Trainings, наричано по-долу Дружеството, е юридическо лице, осъществяващо дейност като регистриран посредник на осн. чл. 28, ал. 5 от ЗНЗ и чл. 5, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в Република България, регистрационен номер 3247 от 06.12.2021 г. с безсрочна валидност.

Wendl Academy Jobs & Trainings е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на обичайната му дейност като регистриран посредник, както и при наличие на законови основания за това.

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. Варна, ул. “Преслав” 36. На посочения по- горе адрес може да изпращате по пощата искания до Дружеството като администратор на данни или лично да подадете исканията си.

Исканията си може да отправяте и на следния електронен адрес: bewerbung@wendlacademy.com .

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните.

С Длъжностното лице за защита на данните на Wendl Academy Jobs & Trainings може да се свържете на електронен адрес: bewerbung@wendlacademy.com.

II. Цели и основания за обработване на лични данни

Категории обработвани данни.

Wendl Academy Jobs & Trainings  при осъществяване правомощията си, произтичащи от регистрацията му като посредник на осн. чл. 28, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта и чл. 5, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в Република България, събира и обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

 • Извършване на посредническа дейност по подбор на персонал и управление на човешките ресурси;
 • Информиране и консултиране на търсещи работа лица и на работодателите;
 • Насочване и подпомагане за започване на работа в Република България и/или в чужбина;
 • Оказване на съдействие на търсещите работа лица и на работодателите предлагащи работни места;
 • Подбор и обучение на персонал;
 • Подсигуряване на експерти- подбор на персонал, които да работят на място и изцяло за клиента;
 • Организиране на обучения, кариерно консултиране и услуги за кариерно развитие;
 • Kонсултански услуги;

Във връзка с гореописаните дейности, ако сте кандидат за работа и/или кандидатствате за определена позиция, използваме предоставените от Вас данни, описани в настоящите политики за сигурност, с цел предоставяне на възможности и предложения за работа и кариерно развитие.

При упражняване на правомощията си Wendl Academy Jobs & Trainings  обработва лични данни на кандидати за работа, единствено в случай, че е налице едно или няколко основания за обработване на данни по чл. 6, пар. 1 от Регламента.

В тези случаи обработваните данни са свързани с:

 • Физическата идентичност на субекта (имена, електронен адрес и телефонен номер);
 • Икономическа идентичност на субекта;
 • Социалната идентичност на субекта;
 • Данни за съдебното минало на субекта (когато е приложимо);
 • Данни за образованието и професионалните квалификации на субекта, като вид и степен, специалност, продължителност;
 • Данни за придобити квалификации;
 • Информация за владеене на език и за други умения, като: владеене на чужд език, компютърни умения, други, свързани с предлаганите позиции умения;
 • Данни за опита на субекта, като: информация за извършваната от субекта дейност в миналото– идентична или сходна с предлаганите от „Топ скилс рекрутмънт“ ООД или партньори свободни работни позиции;
 • Данни от мотивационно писмо, с оглед на необходимата преценка, дали сте мотивиран за предлаганата работа;
 • Други данни, относими към конкретно предлаганите позиции, като изброените данни се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, Wendl Academy Jobs & Trainings  обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати  за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата (когато е приложимо).

В случай, че Wendl Academy Jobs & Trainings  обработва лични данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на лични данни се извършва за конкретните, определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Категории получатели на данни извън Wendl Academy Jobs & Trainings 

Wendl Academy Jobs & Trainings  не разкрива и предоставя лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, ЧСИ, ДСИ и др.) при наличие на законово основание за това;
 • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори– за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица- субекти на данни.
 • Срок за съхранение на личните данни.

Wendl Academy Jobs & Trainings  обработва личните Ви данни за период с минимална продължителност, съобразно целите за обработката и в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с осигурителните отношения между дружеството и служителите.

Останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

Права на субектите на данни.

Wendl Academy Jobs & Trainings , действащо чрез управителя си е предприело мерки за защита на личните данни на всички физически лица- субекти на данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, които са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане Wendl Academy Jobs & Trainings  (депозирано писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно и обосновано Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Wendl Academy Jobs & Trainings , описан по- горе.

Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда.

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до компетентния Административен съд.

Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

При упражняване на правомощията си като регистриран посредник на осн. чл. 28, ал. 5 от ЗНЗ и чл. 5, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в Република България „ Wendl Academy Jobs & Trainings “ обработва лични данни на кандидати за работа и може да предоставя обработваните лични данни на партньори и партньорски организации в ЕС и трети страни, единствено ако е налице едно или няколко от законовите основания, предвидени в чл. 6, пар. 1, от Регламент 2016/679.

Wendl Academy Jobs & Trainings предприема всички необходими мерки за предоставяне на субекта на данните на всякаква информация по членове 13 и 14 и на всякаква комуникация по членове 15—22 и член 34 от Регламент 2016/679, която се отнася до обработването.

Мерки за защита на личните данни, въведени от Wendl Academy Jobs & Trainings 

Wendl Academy Jobs & Trainings, чрез вътрешни правила за мерките за защита на личните данни, приети със Заповед, е въвело мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в Регламент 2016/679.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в Wendl Academy Jobs & Trainings , може да получите от Длъжностното лице по защита на данните на Wendl Academy Jobs & Trainings , като изпратите запитване на следния e-mail адрес: bewerbung@wendlacademy.com .

Политика за поверителност